Økonomien bag Solidaritet

Mediehuset Solidaritet drives som en non-profit forening. Vi har medlemsdemokrati og foreningens generalforsamling er øverste myndighed.

Det kræver økonomiske ressourcer at drive et netmedie med flere ansatte og mange frivillige kræfter. Der skal være penge til løn, udstyr, udgifter til events og ikke mindst mulighed for at redaktionerne kan mødes på tværs af landet.

Vores økonomiske situation

Mediehuset Solidaritet har flere indtægtskilder: Mediestøtte, fundraising, forlagsvirksomhed og kontingent fra vores medlemmer. Vi har lagt en økonomisk plan for foreningen, som strækker sig over flere år og indeholder forskellige mål og delmål.

I de første tre år vil en væsentlig del af organisationens økonomi være bundet op på fundraising. Dvs. støtte fra andre organisationer (partier, bevægelser, fonde mv.). Det er planen at medlemsfundamentet for Solidaritet støt skal vokse over de kommende år, således at kontingenterne herfra vil udgøre den største indtægtspost i budgettet når vi når 2022.

Lige nu arbejder vi med et budget der ligger på lidt under 900.000 kr. En del af dette er som sagt afhængig af støtte ’udefra’.  Men for hver ’økonomisk blok’ i tegningen herunder er der lagt en budgetplan – som år for år skal sikre det fremtidige solide fundament for foreningen.

Vel og mærke et fundament, som ikke skal være afhængig af enkelt-donorer eller andet, som kan betyde at ”tæppet kan trækkes væk” under Solidaritet, hvis nogen ikke bryder sig om mediets prioriteringer eller debatter. Kort sagt – at vi sikrer uafhængigheden.

Det er et grundprincip for Mediehuset Solidaritet at vi skal være et reelt uafhængigt medie. Det betyder, at vi har gjort os grundige overvejelser om, hvem vi søger støtte fra og hvad det betyder for mediet (mere om det herunder).

Illustration af økonomien bag Mediehuset Solidaritet

Kulturministeriets mediestøtte

Mediehuset Solidaritet har i foråret 2019 fået Kulturministeriets mediestøtte med en bevilling over tre år på i alt 1,3 mio. Støtten gives til selve etableringen af mediet, og denne pulje kan derfor ikke søges igen. Det giver rundt regnet 450.000 kr. årligt.

Støtten til Solidaritet er givet under forudsætning af, at vi også selv rejser et beløb, der som minimum ligger i samme størrelsesorden som støtten. Dvs. omkring en halv million kroner årligt.

De mange frivillige leverer et kæmpe arbejde med indholdsproduktion, og vi holder stramt hus med pengene der bruges til ansatte, husleje mv. Efter de første tre år er vores plan at have en tilstrækkelig stærk økonomi til at vi kan søge produktionsstøtte (driftsstøtte) fra Kulturministeriet.

Den faste produktionsstøtte forudsætter, at vores organisation og økonomi har en vis størrelse. Fx er det et krav, at vi har mindst tre fuldtidsansatte. Derfor, og fordi vores mål er at nå langt ud over ‘kernetropperne’ på venstrefløjen, er det nødvendigt for os at vokse som medie og som organisation.

Medlemmer af foreningen er fundamentet

Solidaritet er organiseret som en medlemsforening. Det er medlemmerne som på generalforsamlingen bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen og løbende sætter retningen for Mediehuset Solidaritet.

Det er planen, at medlemsforeningen skal være det bærende økonomiske fundament for Mediehuset i fremtiden. Derfor er det afgørende, at antallet af medlemmer løbende vokser.

Som enkeltmedlem bestemmer man selv hvilket kontingent man vil betale. Alle bidrag er vigtige – også selvom man ikke ønsker at være aktiv i medieproduktionen. Alle medlemmer skal vide, at deres bidrag betyder medvirker til, at vi kan nå vores visioner og planer for Solidaritet.

Grafen viser vores målsætning for medlemsudviklingen. Målsætningen fungerer som bestyrelsens retningslinje for hvor langt vi er fra mål – så vi hele tiden vurderer hvad det vil kræve af nye/andre tiltag for at få flere medlemmer til at bakke op om Solidaritet.

Fundraising og støtte fra andre

Mediehuset Solidaritet har som en del af budgetplanen indtænkt, hvordan støtte fra andre organisationer, partier eller fonde kan bidrage til den samlede økonomi. Her er der flere overvejelser i spil. Herunder hvordan vi kan ’knytte bånd’ til oplagte samarbejdspartnere, som deler vores ønske om, at der eksisterer et uafhængigt medie på venstrefløjen der leverer debat, nyheder og analyse.

Så er det store spørgsmål: Hvordan sikres det, at mediet forbliver reelt uafhængigt, når Solidaritet modtager økonomiske tilskud?

Det er et område, som er blevet diskuteret grundigt. Vi tager det meget alvorligt, når det politiske grundlag slår uafhængighedens princip fast. Samtidig er vi ikke et neutralt medie – vi er socialister – og derfor er der samarbejdspartnere, som er mere oplagte end andre. Alligevel må det aldrig betyde, at man kan ”købe sig til indflydelse”.

Hvordan sikrer vi et reelt uafhængigt medie?

Mediehuset Solidaritet er bygget op således, at det redaktionelle ansvar – og dermed produktion og den politiske prioritering af indhold – ligger i fællesredaktionen og de enkelte redaktioner. Dermed er organisatoriske skodder mellem bestyrelsen, som tager sig af økonomien, og indholdsproduktionen, hvor ansvaret ligger i (fælles)redaktionerne.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at alle større økonomiske bidrag skal ledsages af en gensidig forventningsafstemning mellem Mediehuset Solidaritet og bidragsyderen. Vi går ind for åbenhed og gennemsigtighed i alle forhold – kontakt os hvis der er noget du vil vide.

Vi har allerede indledt en proces omkring økonomisk støtte fra Enhedslisten – og erfaringerne derfra viser, at det sagtens kan lade sig gøre at afstemme forventningerne gensidigt og indgå en aftale om, hvad økonomisk støtte indebærer – og ikke indebærer.


Ovenstående tekst er under løbende udvikling. Hvis der er noget du er i tvivl om eller gerne vil have uddybet – så tag endelig kontakt.