Vedtægter for Mediehuset Solidaritet

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Mediehuset Solidaritet og bor Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200 København N.

§2 Foreningens formål

Stk. 1: Mediehuset Solidaritet vil gennem medievirksomhed bedrive oplysning for frihed og socialisme og imod kapitalisme, fascisme og imperialisme. Solidaritet er en uafhængig medievirksomhed der insisterer på et redaktionelt armslængdeprincip i eventuelle samarbejder med andre organisationer og partier.

Stk. 2: Foreningen er non-profit.

§3 Medlemmer

Stk. 1: Foreningen består af individuelle medlemmer. Som medlemmer kan optages enhver, som betaler kontingent og tilslutter sig formålet.

Stk. 2: Medlemmer godkendes af bestyrelsen.

§4 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden eller ved e-mail.

Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være organisationssekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5: Medlemmer med gyldigt medlemskab, der har betalt kontingent ved sidste kontingentopkrævning inden generalforsamling, har stemmeret.

Stk. 6: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og kommende års budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af organisationssekretær
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af kritisk revisor
  10. Evt.

Stk. 7: Vedtægtsændringer skal ske med kvalificeret flertal, dvs. når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af minimum 1 under halvdelen af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne med 14 dages varsel.

§5 Bestyrelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen, inklusiv organisationssekretær og kasserer, er på valg hvert år og består i alt af 7 medlemmer. Redaktionerne indstiller kandidater til bestyrelsesrepræsentation – hvoraf Radio og Forlag skal være repræsenteret med mindst 1 medlem og netavisen skal have mindst to repræsentanter. Alle kandidater vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2: Opstilling til bestyrelsen kan ske ved skriftlig tilkendegivelse til organisationssekretæren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Hvis en af redaktionerne indstillet kandidat ikke opnår tillid på generalforsamlingen, er det den resterende bestyrelses opgave i dialog med den redaktion der mangler repræsentation, at finde og konstituere et bestyrelsesmedlem fra redaktionen hurtigst muligt.

Stk. 4: Bestyrelsen udpeger ved konstitueringen 1-2 personer, som er hovedansvarlig for alt der vedrører ansættelsesforholdene.

Stk. 5: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7: Bestyrelsen har alene det økonomiske ansvar, og ikke det redaktionelle.

Stk. 8: Kasser og organisationssekretær kan disponere over konti hver for sig, og kan indgå aftaler med banken vedrørende elektroniske bankprodukter.

Stk. 9: Bestyrelsens beslutninger skal vedtages med almindeligt flertal.

§6 Økonomi

Stk. 1: Regnskabsåret er 1. januar-31. december.

Stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 3: Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.

Stk. 4: Foreningens regnskab revideres af en intern kritisk revisor forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Den interne kritiske revisor vælges af generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i foreningen kan ikke modtage valg.

§7 Redaktioner

Stk. 1: Foreningens aktiviteter er organiseret i tre redaktioner: 1) Netavis 2) Radio og 3) Forlag med tilhørende trykkeri.

Stk. 2: Redaktionerne konstituerer sig selv med tydelig ansvarsfordeling, forretningsorden mv. inden for rammerne af generalforsamlingens beslutninger. Økonomi og regnskab varetages af bestyrelsen.

Stk. 3: Medlemmer af redaktionerne skal være medlem af foreningen.

Stk. 4: Medlemmer af redaktionen skal være ansvarlige overfor den redaktionelle linje.

§8 Fællesredaktionen for netmediet

Stk. 1: Fællesredaktionen er den redaktionelle ledelse af netmediet og samarbejder med bestyrelsen om den overordnede retning for mediet.

Stk. 2: Fællesredaktionens medlemmer vælges for et år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen. Fællesredaktionen består af op til 2 repræsentanter fra hver lokalredaktion, 1 repræsentant fra nyhedsredaktionen, 1 repræsentant fra debatredaktionen, 1 repræsentant for baggrundsredaktionen, 1 repræsentant for forlaget, 1 repræsentant fra Radioaktiv, 1 repræsentant for uddannelsesgruppen og 1 repræsentant fra bestyrelsen.

Stk. 3: Der kan indsuppleres nye medlemmer til fællesredaktionen i tilfælde af at medlemmer trækker sig.

Stk. 4: Den ansvarshavende redaktør er født medlem af fællesredaktionen.

Stk. 5: Fællesredaktionen vælger 1-2 repræsentanter til den daglige hjemmesideredaktion, hvor de ansatte redaktører er fødte medlemmer.

§ 9 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2: Resterende midler overgår til Solidaritetshuset i tilfælde af opløsning.

Vedtaget på Mediehuset Solidaritets ordinære generalforsamling, 16. marts 2019