Indkøbskurv: 0,00kr. Se indkøbskurv
Venstrefløjens medie
Generic filters
Menu
18. februar. 2022

Bulgariens venstrefløj: Stop NATO’s ekspansion mod øst

Den bulgarske venstrefløj karakteriserer deres lands rolle i NATO som en ”vasalstat”. De kræver stop for NATOs ekspansion mod øst og en kollektiv europæisk sikkerhedsstruktur – med Rusland som deltager.

Delegation fra det bulgarske venstreparti ved det europæiske venstrepartis 5. kongres i Berlin. Foto: Facebook.

Den bulgarske venstrefløjs holdning til de voksende spændinger mellem NATO og Rusland:

I centrum for konflikten mellem Rusland og USA er NATOs østlige ekspansion, hvor Ukraine, kun er et skridt på vejen.

Rusland kan ikke se nogen logisk forklaring på denne ekspansion – andet end som et behov for at ødelægge dem. Vi forstår Ruslands bekymring for sin sikkerhed. Der findes næppe nmogle almindelige mennesker som tror, at Rusland har tænkt sig at erobre Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn eller Bulgarien.

“USA ønsker at bringe offensive våben så tæt på Rusland, at de kan udføre et atomvåbenangreb uden at Rusland har mulighed for at svare.”

Så det logiske spørgsmål opstår, hvem disse lande vil blive forsvaret imod? Og da der ikke er nogen at forsvare sig imod, er disse landes rolle måske at styrke den ”defensive” alliance? Fordi uden deres hjælp ville den mulige aggressor så knuse NATOs militære maskine – verdens største? Da dette er åbenlyst nonsens, er den eneste reelle forklaring, at USA ønsker at bringe offensive våben så tæt på Rusland, at de kan udføre et atomvåbenangreb uden at Rusland har mulighed for at svare. Med dette formål er det meget vigtigt, at Ukraine bliver medlem af NATO. Med dette formål sponserede USA et kup (Maidan) i Ukraine, baseret på profascistiske elementer – deres eneste mulige allierede.

I dag implementerer Ukraine ikke Minsk aftalen, som er blevet underskrevet af landet og konfirmeret af FN’s Sikkerhedsråd – noget det aldrig havde gjort, hvis det ikke var blevet godkendt af USA.

For Rusland, og dets overlevelse er det vigtigt, at Ukraine er – om ikke venligt så i det mindste neutralt. Forøgede våbenleverancer til Ukraine fra forskellige NATO-lande, bevægelsen af tropper nær den russiske grænse, våbenraslen og trusler beskytter ikke Ukraine.

På den måde bliver Ukraine faktisk et gidsel for den amerikanske ekspansive politik og det store offer er hele det ukrainske folk. Dets sikkerhed er blevet udhulet af voldsom nationalisme, hvilket førte til morderisk intern konflikt mellem brødre, med daglige tab og fattigdom

Som man kan se ud fra nylige udtalelser fra NATO-ledere og Ukraines voksende oprustning er USA og deres NATO allierede klar til at lave krig med Rusland til den sidste ukrainer.

NATO er for længe siden holdt op med at spille den rolle, som alliancen blev skabt til og har nu udviklet sig fra en defensiv alliance til en aggressiv.”

Det må være klart, at ligesom USA ikke kunne tillade sovjetiske missiler at bliver opstillet på Cuba i 1962 kan Rusland ikke tillade amerikanske missiler i Ukraine. Den gang havde vi den caribiske krise og verden var tæt på at blive brændt ned til grunden.

Vi skal ikke glemme Putins udtalelse: ”Hvorfor har vi brug for en sådan verden, hvor Rusland ikke findes?”

I dette kritiske øjeblik spiller Bulgarien succesfuldt rollen som vasal-land. Spanien besluttede at sende fly til Bulgarien – og vi hører om den beslutning gennem medierne fra den spanske regering. – Den spanske regering – ikke den bulgarske. Holland vil gøre det samme. Boris Johnson vil beære os med et skib i Sortehavet.

Den bulgarske regering må undgå ethvert engagement fra vores lands side i yderligere militær eskalering. Vi må tage den klare position, at problemerne i Ukraine må løses på basis af Minsk- aftalen, og at NATOs udvidelse mod Rusland udgør en reel trussel mod freden i Europa.

Når vi ser på NATO’s rolle i de senere år, ser vi, at NATO for længe siden er holdt op med at spille den rolle, som alliancen blev skabt for. Det har nu udviklet sig fra en defensiv alliance til en aggressiv. I forlængelse af dette er vi for en opløsning af NATO og for dannelsen i dets sted af et kollektivt sikkerhedssystem i Europa – med deltagelse af Rusland. Varig fred kan ikke blive opnået uden Ruslands deltagelse.

Oversat til dansk af Mikael Hertoft


Engelsk udgave:

POSITION OF THE BULGARIAN LEFT ON THE GROWING TENSION BETWEEN NATO AND RUSSIA

At the heart of the Russia-US conflict is NATO’s eastward expansion, in which Ukraine is just one step.

The Russians can find no logical explanation for this expansion other than the desire to destroy them. We understand Russia’s concerns about its security. Is there a normal person who thinks that Russia intends to conquer the Czech Republic, Slovakia, Hungary or Bulgaria? So the logical question arises as to who these countries will be defended against. And since there is no one to be defend against, perhaps their role is to strengthen this “defensive” alliance, because without their help the potential aggressor would crush NATO’s military machine – the world’s largest? And since this is obviously frivolous, the only real explanation is that US wants to bring its offensive weapons so close to Russia that it can strike a nuclear strike without the possibility of a Russian response. To this end, it is very important for Ukraine to join NATO. In this endeavor, the United States sponsored a coup (“Maidan”) in Ukraine, relying on pro-fascist elements – their only possible ally.

Today, Ukraine is not implementing the Minsk agreements signed by it and confirmed by the UN Security Council – something it would never have done if it had not been instigated by the United States. And for Russia, in view of its survival, it is important that Ukraine be, if not friendly, then at least neutral. Increased armaments of Ukraine by individual NATO members, the movement of troops near the Russian border, the rattling of weapons and threats do not protect Ukraine. In this way, in fact, Ukraine is becoming a hostage to American expansionist policies, and the great victim is the entire Ukrainian people, eroded by rampant nationalism, leading to fratricidal internal conflict with daily casualties and poverty. As can be seen from recent statements by NATO leaders and Ukraine’s increased armaments, the Americans and their NATO allies are ready to make war with Russia to the last Ukrainian. It must be clear that just as the United States could not allow Soviet missiles to be deployed in Cuba in 1962, which led to the Caribbean crisis and nearly burned the world to the ground, the same way Russia cannot allow American missiles in Ukraine. We should not forget Putin’s statement: “Why do we need such a world in which Russia will not be?”

At this critical moment, Bulgaria is successfully playing its role of a vassal country. Spain decided to send planes to Bulgaria and we learn about this decision of the Spanish government – the Spanish, not the Bulgarian one, from the media. The Netherlands will do the same. Boris Johnson will honor us with a ship in the Black Sea.

The Bulgarian government must avoid any involvement of our country in further military escalation. We must take a clear position that the problems in Ukraine must be resolved on the basis of the Minsk agreements and that NATO enlargement towards Russia poses a real threat to peace in Europe. Given NATO’s role in the world in recent years, we believe that NATO has long ago played the role for which it was created, and has now evolved from a defense alliance to an aggressor.

In view of the above, we are in for dissolving NATO and creating in its place a collective security system in Europe with the participation of Russia, because without the participation of Russia, lasting peace cannot be achieved.


Russisk udgave:

ПОЗИЦИЯ БОЛГАРСКИХ ЛЕВЫХО РАСТУЩЕМ НАПРЯЖЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НАТО И РОССИИ

В основе российско-американского конфликта лежит расширение НАТО на
восток, в котором Украина лишь один из шагов.

Русские не могут найти никакого логического объяснения этому расширению,
кроме желания их уничтожить. Мы понимаем озабоченность России своей
безопасностью. Найдется ли нормальный человек, который думает, что Россия
намерена завоевать Чехию, Словакию, Венгрию или Болгарию? И возникает
закономерный вопрос, от кого будeт НАТО защищать эти страны.

А так как их не от кого защищать, то, может быть, их роль заключается в укреплении этого
«оборонительного» союза, ведь без их помощи потенциальный агрессор сокрушит
военную машину НАТО — самую большую в мире?

А поскольку это явно несерьезно, единственное реальное объяснение состоит в том, что Соединенные Штаты хотят подвести свои наступательные вооружения так близко к России, чтобы они могли нанести ядерный удар без возможности ответа со стороны России. Для США очень важно чтобы Украина вступилаь в НАТО, чтобы выполнить эту задачу. В этом начинании США спонсировали переворот («Майдан») на Украине, опираясь на профашистские элементы — своего единственно возможного союзника.

Сегодня Украина не выполняет подписанные ею и подтвержденные Советом
Безопасности ООН Минские соглашения, чего она бы никогда не сделала, если бы не ее
не подстрекали США. А для России, ввиду ее выживания, важно, чтобы Украина была
если не дружественной, то хотя бы нейтральной. Усиленное вооружение Украины
отдельными членами НАТО, передвижение войск у российской границы, бряцанье
оружием и угрозы не защищают Украину.

Все это фактически превращает Украину взаложницу американской экспансионистской политики, а большой жертвой становится весь украинский народ, разъеденный разгулом национализма, ведущим к братоубийственному внутреннему конфликту с ежедневными жертвами и нищетой.

Как видно из недавних заявлений лидеров НАТО и увеличения вооружений Украины,
американцы и их союзники по НАТО готовы воевать с Россией до последнего
украинца.

Должно быть ясно, что так же, как Соединенные Штаты не могли позволить
разместить советские ракеты на Кубе в 1962 году, что привело к Карибскому кризису и
едва не сожгло мир дотла, так и Россия не может допустить американских ракет в
Украину. Нельзя забывать высказывание Путина: «А зачем нам такой мир, если там не
будет России?»

В этот критический момент Болгария успешно выполняет свою роль вассальной
страны. Испания решила послать самолеты в Болгарию и об этом решении испанского
правительства – испанского, а не болгарского – мы узнаем из СМИ. Нидерланды
сделают то же самое. Борис Джонсон почтит нас кораблем в Черном море.

Болгарское правительство должно избегать любого вовлечения нашей страны в
дальнейшую военную эскалацию. Мы должны занять четкую позицию, что проблемы
на Украине должны решаться на основе Минских соглашений и что расширение НАТО
в сторону России представляет реальную угрозу миру в Европе. Учитывая роль НАТО

в мире в последние годы, мы считаем, что НАТО уже давно перестало играть ту роль,
ради которой она создавалась, и превратилась из оборонительного союза в агрессора.
С оглед на горното ние сме за разпускане на НАТО и създаване на негово място
на колективна система за сигурност в Европа с участието на Русия, защото без
участието на Русия не може да се постигне траен мир.

Ввиду вышеизложенного мы выступаем за расформирование НАТО и создание
на его месте системы коллективной безопасности в Европе с участием России, так как
без участия России не может быть достигнут прочный мир.


Om skribenten

Det Bulgarske Venstre Българската левица

Det Bulgarske Venstre Българската левица

Det Bulgarske Venstre er et socialistisk parti, med over 6000 medlemmer. Partiet er derudover med i det Europæiske Venstreparti i EU-Parlamentet. Læs mere

Kære bruger – du er nu nået gennem et opslag i Solidaritet

Vi håber, at du fik stillet din nysgerrighed eller diskussionslyst.

Alt stof på Solidaritet er frit tilgængelig uden betalingsmur. Men det er ikke gratis at drive et website.

Solidaritet er organiseret som en demokratisk forening, hvis formål er at gøre Solidaritet til platform for venstrefløjens debat i Danmark. Du kan også blive medlem – hvis du ikke allerede er.

Du kan nemt, hurtigt og direkte lave en aftale med Mobilepay, Visa eller Mastercard – og den kan opsiges med øjeblikkelig virkning.

20 kr./md. 60 kr./md. 100 kr./md. 150 kr./md.

Foreningens indtægter er økonomisk rygrad i Mediehuset Solidaritets drift. Men foreningen er – ud over økonomisk fundament for drift – også et fællesskab, der sammen med ansatte og faste aktivister videreudvikler mediehusets aktiviteter. Læs mere om foreningen: HER