Kontakt bestyrelsen her

Anna Overlund

Bestyrelsesmedlem


Anne Engedahl

Bestyrelsesmedlem


Christoffer Ilfeldt

Bestyrelsesmedlem


Laura Kofod

Organisationssekretær


Marta Helleskov

Bestyrelsesmedlem


Michael Schølardt

Kasserer


Simon Chievitz

Bestyrelsesmedlem